Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
truyện ký
[truyện ký]
|
memoirs
Từ điển Việt - Việt
truyện ký
|
danh từ
tác phẩm ghi lại cuộc đời và sự nghiệp của một người nổi tiếng trong lịch sử, xã hội
truyện ký về Nguyễn Trãi