Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
truyền lệnh
[truyền lệnh]
|
to convey an order
Từ điển Việt - Việt
truyền lệnh
|
động từ
ra lệnh cho cấp dưới
vị tướng truyền lệnh cho quân sỹ