Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
triết học
[triết học]
|
philosophy
philosophic
Từ điển Việt - Việt
triết học
|
danh từ
khoa học nghiên cứu về những quy luật chung và sự nhận thức của con người