Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
travel agency
['trævl'eidʒənsi]
|
Cách viết khác : travel bureau ['trævl 'bjuərou]
danh từ
hãng (văn phòng) của người đại lý du lịch