Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
trợ giúp
[trợ giúp]
|
to aid; to assist; to help
(tin học) help
Help window/menu/screen
Từ điển Việt - Việt
trợ giúp
|
động từ
giúp đỡ
trợ giúp về mặt vật chất