Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
trưng bày
[trưng bày]
|
động từ
to display, to show
Chuyên ngành Việt - Anh
trưng bày
[trưng bày]
|
Kinh tế
display
Từ điển Việt - Việt
trưng bày
|
động từ
đặt ở nơi ai cũng thấy, để giới thiệu
trưng bày sản phẩm gốm