Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
toán học
[toán học]
|
mathematics; maths
Elementary mathematics
Algebra may be considered as the language of mathematics
mathematical
Mathematical symbols
Chuyên ngành Việt - Anh
toán học
[toán học]
|
Kỹ thuật
mathematics
Tin học
mathematics
Toán học
mathematics
Vật lý
mathematics
Từ điển Việt - Việt
toán học
|
danh từ
khoa học nghiên cứu những quan hệ số lượng và hình dạng của thế giới khách quan
hội nghị toán học