Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
tiểu sử
[tiểu sử]
|
life-story; biographical note; biography
Chuyên ngành Việt - Anh
tiểu sử
[tiểu sử]
|
Tin học
profile
Từ điển Việt - Việt
tiểu sử
|
danh từ
bản thuật lại cuộc đời, sự nghiệp của một nhân vật
tóm tắt tiểu sử các ứng viên đại biểu quốc hội