Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
tiêu đề
[tiêu đề]
|
title; heading
Chuyên ngành Việt - Anh
tiêu đề
[tiêu đề]
|
Kinh tế
heading
Tin học
header, title
Từ điển Việt - Việt
tiêu đề
|
danh từ
lời ghi ở đầu một tác phẩm, cho người đọc chú ý
tiêu đề của tập thơ là "Hạ trắng"
phần in sẵn bên trên các giấy tờ hành chính, giấy tờ giao dịch thương mại