Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
thuyết phục
[thuyết phục]
|
to convince somebody of something/to do something; to persuade somebody of something/ to do something; to talk somebody into doing something
The next hurdle will be to persuade the managing director
Từ điển Việt - Việt
thuyết phục
|
động từ
làm cho người ta thấy đúng mà nghe theo
một ý kiến có tính thuyết phục