Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
thuộc cấp
[thuộc cấp]
|
Từ điển Việt - Việt
thuộc cấp
|
danh từ
người dưới quyền, nói chung
lệnh cho thuộc cấp thực hiện