Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
thuốc phiện
[thuốc phiện]
|
Từ điển Việt - Việt
thuốc phiện
|
danh từ
cây trồng ở vùng cao, hoa có nhiều màu, thân và quả cho nhựa để hút hoặc chế mọoc-phin, cô-đê-in
thuốc phiện là một thứ ma tuý gây nghiện