Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
thuốc ho
[thuốc ho]
|
cough medicine; cough mixture; antitussive
To take four cough tablets per day
Chuyên ngành Việt - Anh
thuốc ho
[thuốc ho]
|
Kỹ thuật
antitussive
Sinh học
antitussive