Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
thi công
[thi công]
|
to execute the work
Từ điển Việt - Việt
thi công
|
động từ
thực hiện, xây dựng một công trình
đảm bảo tiến độ thi công