Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
thứ tư
[thứ tư]
|
fourth
The fourth duty is the fast of the month of Ramadan
Wednesday
Ash Wednesday
Từ điển Việt - Việt
thứ tư
|
danh từ
ngày thứ ba trong tuần
một ngày thứ tư đầy thú vị