Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
thương mại
[thương mại]
|
commerce; trade
World Trade Organization; WTO
commercial
Commercial college
Commercial treaty; Trade agreement
Their motives are purely commercial
Business French/Chinese
Chuyên ngành Việt - Anh
thương mại
[thương mại]
|
Kinh tế
trade
Kỹ thuật
trade
Từ điển Việt - Việt
thương mại
|
danh từ
mua bán; xem thương nghiệp