Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
thương gia
[thương gia]
|
Từ điển Việt - Việt
thương gia
|
danh từ
người buôn bán lớn
là nhà Ngô Việt thương gia, phòng không để đó người xa chưa về (Truyện Kiều)