Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
thành phố
[thành phố]
|
town; city
The city still keeps its former splendour
In common with all the nation, Ho Chi Minh City has made many brilliant achievements in every respect
Chuyên ngành Việt - Anh
thành phố
[thành phố]
|
Kỹ thuật
city
Từ điển Việt - Việt
thành phố
|
danh từ
nơi tập trung đông dân cư trên quy mô lớn, có công nghiệp và thương nghiệp phát triển mạnh
thành phố Hồ Chí Minh đông dân số nhất nước