Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
từ từ
[từ từ]
|
slowly
Turn around slowly!
step by step; inch by inch; gradually
Từ điển Việt - Việt
từ từ
|
tính từ
thong thả
làm từ từ cũng xong;
đi từ từ cũng đến nơi