Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
từ bi
[từ bi]
|
tính từ
merciful
Từ điển Việt - Việt
từ bi
|
danh từ
đại bi
tính từ
lòng yêu thương người
nghìn xưa âu cũng thế này, từ bi âu liệu bớt tay mới vừa (Truyện Kiều)