Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
tổng
[tổng]
|
(toán học) sum
total; general
Total sales
canton; district
Chuyên ngành Việt - Anh
tổng
[tổng]
|
Tin học
sum
Từ điển Việt - Việt
tổng
|
danh từ
đơn vị hành chính gồm nhiều xã, thời phong kiến
chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng (tục ngữ)
kết quả của một phép cộng
tính tổng của hai số
yếu tố để cấu tạo danh từ, động từ
tổng kiểm tra