Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
tổng hành dinh
[tổng hành dinh]
|
general headquarters; GHQ
Từ điển Việt - Việt
tổng hành dinh
|
danh từ
nơi cơ quan tổng tham mưu đóng
quân ta tấn công vào tổng hành dinh của địch