Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
tổng bãi công
[tổng bãi công]
|
general strike
Từ điển Việt - Việt
tổng bãi công
|
động từ
đình chỉ làm việc đồng loạt để đòi những quyền lợi của mình
công nhân may tổng bãi công