Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
tốt lễ
[tốt lễ]
|
danh từ
good presents
Từ điển Việt - Việt
tốt lễ
|
tính từ
kẻ có chức quyền được nhiều người đến lo lót