Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Anh
tập tin
[tập tin]
|
(tin học) file
File compression/conversion/sharing
To open/edit/print/close a document file
.doc is the default file extension for Microsoft Word document files
Damaged/corrupt file