Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
tình cảnh
[tình cảnh]
|
situation; plight
Từ điển Việt - Việt
tình cảnh
|
danh từ
cảnh ngộ gian nan, trắc trở đang chịu đựng
tình cảnh này biết tỏ cùng ai