Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
tác phong
[tác phong]
|
manners; bearing
Từ điển Việt - Việt
tác phong
|
danh từ
lề lối làm việc của mỗi người
tác phong nhanh nhẹn