Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
tài liệu
[tài liệu]
|
document; (nói chung) material, documentation, literature
To collect material for a novel
"E-form" is an online document that contains blank spaces for a user to fill in with requested information and that can be submitted through a network to the organization requesting the information
documentary
Chuyên ngành Việt - Anh
tài liệu
[tài liệu]
|
Tin học
document
Từ điển Việt - Việt
tài liệu
|
danh từ
văn bản dùng làm chứng cớ hoặc để chỉ dẫn một vấn đề gì
tìm tài liệu nghiên cứu lịch sử; đọc kỹ tài liệu trước khi họp