Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
suy di
[suy di]
|
động từ
(cũ) to deteriorate, to decline
Từ điển Việt - Việt
suy di
|
tính từ
(từ cũ) thay đổi theo hướng xấu
vận nước suy di