Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
suy cử
[suy cử]
|
(từ cũ) Elect.
The peasants elected Nguyen Huy Cau as their general.
Từ điển Việt - Việt
suy cử
|
động từ
cử vào một chức vị quan trọng
nông dân suy cử Nguyễn Hữu Cầu làm tướng