Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
spun
[spʌn]
|
thời quá khứ & động tính từ quá khứ của spin
tính từ
(từ lóng) mệt lử
Chuyên ngành Anh - Việt
spun
[spʌn]
|
Kỹ thuật
được chế tạo trên máy tiện ép
Xây dựng, Kiến trúc
được chế tạo trên máy tiện ép