Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
soya
['sɔiə]
|
Cách viết khác : soja ['soudʒə] soya-bean ['sɔiə bi:n] soy-bean ['sɔi'bi:n]
danh từ
(thực vật học) đỗ tương, đậu nành
bột đậu nành
sữa đậu nành
Chuyên ngành Anh - Việt
soya
['sɔiə]
|
Kỹ thuật
cây đậu tương; hạt đậu tương
Sinh học
cây đậu tương; hạt đậu tương