Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
so sánh
[so sánh]
|
to compare
comparative
Chuyên ngành Việt - Anh
so sánh
[so sánh]
|
Tin học
comparison
Từ điển Việt - Việt
so sánh
|
động từ
tìm sự giống nhau và khác nhau của hai vật
so sánh bản sao với bản gốc