Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
sixtieth
['sikstiəθ]
|
đại từ & từ xác định
thứ sáu mươi
danh từ
một phần sáu mươi
người thứ sáu mươi; vật thứ sáu mươi
Chuyên ngành Anh - Việt
sixtieth
['sikstiəθ]
|
Kỹ thuật
thứ sáu mươi; một phần sáu mươi
Toán học
thứ sáu mươi; một phần sáu mươi