Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
scratch-wig
['skræt∫'wig]
|
danh từ
bộ tóc giả che một phần đầu