Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
sau đó
[sau đó]
|
then; after that; afterwards; subsequently
subsequent; later
Later investigations proved that ...
Từ điển Việt - Việt
sau đó
|
trạng từ
thời gian kế tiếp