Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
sau đây
[sau đây]
|
hereafter; hereinafter; below; following
Between Mr X (hereafter called the employer) and Mrs Y (hereafter called the employee)
From 1954 to 1975, he held the following positions :
This program has the following three features :
The following are some ways to preview or print a document
Từ điển Việt - Việt
sau đây
|
tính từ
tiếp theo
sau đây, tôi sẽ trình bày vấn đề chính