Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
sao đành
[sao đành]
|
why
Từ điển Việt - Việt
sao đành
|
phụ từ
có thể nào như vậy
đối xử vợ con như thế sao đành