Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
sứ mạng
[sứ mạng]
|
Từ điển Việt - Việt
sứ mạng
|
danh từ
nhiệm vụ quan trọng, phải thực hiện và hoàn thành
làm tròn sứ mạng được giao