Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
sở thích
[sở thích]
|
inclination; taste; liking
It's merely a matter of taste!
To do something from inclination
Từ điển Việt - Việt
sở thích
|
danh từ
điều ưa thích riêng của mỗi người
sở thích của nó là nghe nhạc; mỗi người một sở thích khác nhau