Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
số chẵn
[số chẵn]
|
even number
Chuyên ngành Việt - Anh
số chẵn
[số chẵn]
|
Kỹ thuật
even number
Tin học
even number
Toán học
even number
Vật lý
even number
Xây dựng, Kiến trúc
even number
Từ điển Việt - Việt
số chẵn
|
danh từ
số chia hết cho 2
12 là một số chẵn