Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
quyết tâm
[quyết tâm]
|
to be determined to do something
I'm determined to do my best
Từ điển Việt - Việt
quyết tâm
|
động từ
thực hiện cho được dù biết nhiều khó khăn
quyết tâm hoàn thành công việc