Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
quá khứ
[quá khứ]
|
past
To be ashamed/proud of one's past
To become a thing of the past
The burden of the years/of the past
To look back on one's past
Let bygones be bygones!; Let's forget the past!
Từ điển Việt - Việt
quá khứ
|
danh từ
thời gian đã qua
không thể thay đổi quá khứ