Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
pleurite
['pluərit]
|
danh từ
mảnh cứng bên
Chuyên ngành Anh - Việt
pleurite
['pluərit]
|
Kỹ thuật
mảnh cứng bên