Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
phòng chống
[phòng chống]
|
Từ điển Việt - Việt
phòng chống
|
động từ
phòng trước để chống lại
phòng chống lụt bão