Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
phân phối
[phân phối]
|
to allot; to allocate; to distribute
allocation; distribution
Internal distribution
Planned distribution
Chuyên ngành Việt - Anh
phân phối
[phân phối]
|
Hoá học
distribution
Từ điển Việt - Việt
phân phối
|
động từ
chia cho từng người, từng bộ phận, đơn vị theo những nguyên tắc nhất định
phân phối văn phòng phẩm
chia thu nhập quốc dân, sản phẩm xã hội thành những phần khác nhau
tính từ
(toán học) tính chất của phép nhân có thể nhân một số lần lượt với từng số hạng của tổng rồi cộng các quả lại