Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
phát hành
[phát hành]
|
to release; to issue; to publish
To issue shares to the public
Chuyên ngành Việt - Anh
phát hành
[phát hành]
|
Kinh tế
issuing
Kỹ thuật
issuing
Tin học
issue
Toán học
issuing
Từ điển Việt - Việt
phát hành
|
động từ
đưa ra một ấn phẩm mới bán cho công chúng
phát hành lịch xuân Canh Dần