Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
pháp luật
[pháp luật]
|
law
According to the law in force
All citizens are equal before the law
They are law-abiding citizens
The law is not to be trifled with
Từ điển Việt - Việt
pháp luật
|
danh từ
điều khoản do cơ quan lập pháp đặt ra và bắt buộc người dân phải tuân theo
mỗi quốc gia đều có những đặc trưng pháp luật riêng