Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
pháp lý
[pháp lý]
|
legal
Legal procedure/status
The legal term for that is 'Copyright'
Từ điển Việt - Việt
pháp lý
|
như pháp lí