Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
phán xét
[phán xét]
|
to judge
History is the final judge of our deeds
History/posterity will judge !
Từ điển Việt - Việt
phán xét
|
động từ
xem xét và đánh giá
toà đã phán xét